جک های آرام بند ان اچ ان ژاپن NHN

 بیـش از 40 سـال اسـت كـه برنـد NHN ژاپـن آوازهی جهانـی خـود را بـرای تجهیـزات باكیفیـت دربهـای سـاخـتمـــانی حفـظ نـمــوده اسـت. محصوالتـی كـه در بسـیاری از كشـورهای آسـیایی، اروپایـی و آمریــكا

مورد اسـتفاده قــــرار گرفته و طرفـــداران زیــــادی دارد.

بازرگانی کنوا خاورمیانه نماینده انحصاری برند NHN ژاپن مفتخر است انواع تجهیزات نوین و یراقآالت ژاپنی دربهای ساختمانی را متناسب با نیاز معماران و سازندگان محترم تامین نماید. محصوالتی كه در بسیاری از پروژههای مطرح كشور گره گشای آرشیتكتهای عزیز بوده و توانسته موانع

عملیاتی پروژهها را مرتفع سازد. انـــواع لوالهـــای هیدرولیـــک پیـــووت بـــرای دربهـــای

بـزرگ یـراقآالت دربهـای فریملـس، انـواع جـک آرامبنـد،

سیســـتمهای اتوماتیـــک و نیمـــه اتوماتیــــــــک درب، انـــواع قفلهـــای امنیتـــی و دســـتگیرههای دیجیتـــال بـــا مصـــارف خـــاص و انـــواع اتصـــاالت و فیتینگهـــای

شیشـــه از جملـــه محصـــوالت شـــركتمان میباشـــد. همچنیـن میتـوان همـكاری بـا معمـاران و سـازندگان تراز اول كشـور در پروژههـای بـزرگ سـاختمان را نیـز بـه عنـوان

یکـی از افتخـارات مجموعـه NHN ژاپـن بـه حسـاب آورد.

نمایندگی انحصاری محصولات ان اچ ان 

آپارات یراق شاپ

جک ان اچ ان یراق شاپ نمایندگی انحصاری برند NHN
جک ان اچ ان یراق شاپ نمایندگی انحصاری برند NHN
جک ان اچ ان یراق شاپ نمایندگی انحصاری برند NHN
جک ان اچ ان یراق شاپ نمایندگی انحصاری برند NHN
جک ان اچ ان یراق شاپ نمایندگی انحصاری برند NHN
جک ان اچ ان یراق شاپ نمایندگی انحصاری برند NHN
جک ان اچ ان یراق شاپ نمایندگی انحصاری برند NHN